JFCネットワークは、日本人とフィリピン人の間に生まれた子どもたち(Japanese-Filipino Children:JFC)を支援するNPOです。

特定非営利活動法人 JFCネットワーク

ニュース詳細

活動報告2022.04.11

4月1日は河野尚子の1周忌でした

4月1日、今日は尚子さんの1周忌でした。
Today, April 1, was the first anniversary of Naoko’s death.
Ngayon, Abril 1, ang unang anibersaryo ng pagkamatay ni Naoko.
TINKABAのメンバーがマリガヤハウスに集まって、尚子さんのことを偲ぶとともに、今後の活動予定を話し合いました。
TINKABA members gathered at Maligaya House to remember Naoko san and discuss future plans.
Ang mga miyembro ng TINKABA ay nagtipon sa Maligaya House upang alalahanin si Naoko san at pag-usapan ang mga plano sa hinaharap.
「母親たちのエンパワーメントをしたい」という思いで、生前の尚子さんが作ったお母さんたちのグループです。
TINKABA is a group of mothers organized by Naoko san before her death, who wanted to “empower mothers.
Ang TINKABA ay isang grupo ng mga ina na inorganisa ni Naoko san bago siya mamatay, na gustong “magbigay ng kapangyarihan sa mga ina.
JFCのお母さんたちが、社会のさまざまな差別や搾取、抑圧等で力を奪われても、自らの力を取り戻し、よりよい社会や人生を築くために変革の主体となる力をつけていってほしい。
We hope that the mothers of JFC will regain their own strength and become empowered to be agents of change to build a better society and life, even if they are disempowered by various forms of discrimination, exploitation, and oppression in society.
Umaasa kami na ang mga ina ng JFC ay manumbalik ang kanilang sariling lakas at maging mga ahente ng pagbabago upang bumuo ng isang mas mabuting lipunan at buhay, kahit na sila ay nawalan ng kapangyarihan ng iba’t ibang anyo ng diskriminasyon, pagsasamantala, at pang-aapi sa lipunan.
これからのTINKABAの活動が弱い立場に置かれたJFCのお母さんたちのエンパワーメントにつながっていってほしいです。JFCのお母さんたち、参加してくださいね。
I hope that TINKABA’sfuture activities will lead to the empowerment of vulnerable JFC mothers… JFC mothers, please join them!
Umaasa kami na ang mga aktibidad sa hinaharap ng TINKABA ay humantong sa pagpapalakas ng mga mahihinang nanay ng JFC… Mga nanay ng JFC, sumali kayo sa TINKABA^^/
尚子さん1周忌尚子さん1周忌2 尚子さんを偲ぶ会